- Uniwersytet im.Adama Mickiewicza -
- Wydział Matematyki i Informatyki -
- Zakład Matematyki Dyskretnej -

Michał Karoński

curriculum vitae

 

Szkoła średnia: I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1964)

Studia wyższe: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM, matematyka (1964-1969)

Stopnie  i tytuły naukowe:
   - doktor n. mat. (statystyka matematyczna) 1974
   - doktor hab. n. mat. (matematyka dyskretna) 1984
   - profesor nauk matematycznych 1996

Zatrudnienie: profesor zwyczajny, WMiI UAM

Problematyka badawcza: matematyka dyskretna (losowe struktury dyskretne, teoria grafów) oraz informatyka teoretyczna (algorytmy losowe i rozproszone)

Dorobek naukowy: opublikowane 53 prace w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz w materiałach konferencyjnych

Kształcenie kadr i osiągnięcia dydaktyczne:

 • opieka naukowa nad jedenastoma rozprawami doktorskimi (w tym dziewięć doktoratów z matematyki i dwa z informatyki; spośród nich pięć osób habilitowało się, w tym dwie uzyskały już tytuł naukowy profesora),

 • opieka nad kilkudziesięcioma pracami magisterskimi ze statystyki matematycznej, teorii grafów, losowych struktur dyskretnych, teorii algorytmów i kryptologii

Wyjazdy w charakterze ,,visiting professor":

 • Southern Methodist University (Dallas, USA, 1985-86 oraz 1989)

 • Purdue University (West Laffayette, USA, 1992)

 • The Johns Hopkins University (Baltimore, USA, 1993)

 • Emory University (Atlanta, USA, od 1993 r. - co trzeci semestr)

Prowadzenie badań w ośrodkach zagranicznych: University of Florida (stypendium podoktorskie, 1975-76), Uniwersytet Lomonosowa (1980), Uniwersytet w Lund (1982) Uniwersytet w Bielefeld (1990) Carnegie Mellon University (1996), oraz centra badawcze: Bellcore (USA, 1990 i 1991), Basic Research in Computer Science - BRICS (Dania, 1998), Microsoft Research (USA, 1999), Combinatorial and Computational Mathematics Center (Korea Południowa, 2001) oraz Newton Institute (Cambridge University, 2003), Institute for Mathematical Sciences (University of Singapore, 2006), Mittag-Leffler Institute (Szwecja, 2009)

Referaty konferencyjne: kilkudziesiąt referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych, z czego czternaście wykładów plenarnych oraz dwadzieścia referatów na zaproszenie organizatorów (między innymi w: Cambridge, Nowym Jorku, Fairbanks, Budapeszcie, Berlinie, Pohang, San Francisco, Oberwolfach, Paryżu, Dagstuhl, Bath, Barcelonie, Memphis, Singapurze i Uppsali)

Seminaria i kolokwia w uczelniach zagranicznych: ponad pięćdziesiąt wykładów wygłoszonych na zaproszenie uczelni z USA, Kanady, Szwecji, Danii, Niemiec, Czech, Austrii, Węgier, Korei Południowej, oraz Włoch i Szwajcarii

Udział w radach redakcyjnych: redaktor naczelny czasopisma ,,Random Structures & Algorithms" (John Wiley & Sons, USA), członek rad redakcyjnych SIAM Monographs on Discrete Mathematics oraz Advances of Computations: Theory and Practice

Kierowanie projektami badawczymi: kierownik grantów: CPBP 01.01- 2/7 oraz 01.02-I.6 (1987-1990), KBN 2 1087 9101 oraz 2 P03A 023 09 (1991- 1998), uczestnik, wraz z zespołem, grantu Unii Europejskiej: DIMANET- PECO (1994-1999), wykonawca grantu National Science Foundation (USA): INT-940671 (1994-1996), kierownik grantu KBN 7 T11C 032 20 (2000-2002)

Członkostwo w radach naukowych: członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN (1990-1999) i Komitetu Matematyki PAN (od 1994), członek Rady Naukowej TP ,,Internet" (2000-2003)

Działalność naukowo - organizacyjna:

 • Kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej (od 1984)

 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki (1993-1999)

 • Członek Komietu Badań Naukowych (2004-2005)

 • Członek Rady Nauki (od 2005)

 • Przewodniczący Zespołu P03 KBN (2004-2005)

 • Przewodniczący Zespołu Nauk Scisłych (ZR-2) Rady Nauki (od 2005)

 • Przewodniczący Zespołu d/s Infrastruktury Informatycznej (ZII) Komietu Badań Naukowych (2004-2005) oraz MNiSzW (2005-2009).

   


karonski@amu.edu.pl