Teoria grafów - TGR 2017ZZagadnienia egzaminacyjne
 1. Definicje: grafu, grafu prostego, grafu pełnego, podgrafu, dopełnienia grafu, podgrafów indukowanych.
 2. Izomorfizm grafów.
 3. Macierze incydencji i przylegania.
 4. Podaj i udowodnij twierdzenie o sumie stopni wierzchołków grafu.
 5. Pojęcia spaceru, segmentu spaceru, szlaku, ścieżki, domkniętego szlaku, obchodu, cyklu.
 6. Składowe spójności grafu. Podaj i udowodnij twierdzenie o oszacowaniach liczby krawędzi.
 7. Podaj i udowodnij warunek konieczny i dostateczny na to by graf był grafem dwudzielnym.
 8. Definicje lasu i drzewa. Podaj i udowodnij twierdzenia o liczbie krawędzi drzewa i lasu.
 9. Krawędzie cięcia grafu. Podaj i udowodnij warunki konieczne i dostateczne.
 10. Podaj określenie drzewa (lasu) za pomocą pojęcia krawędzi cięcia i udowodnij odpowiednie twierdzenie.
 11. Jakie grafy zawierają rozpięte drzewo? Udowodnij odpowiednie twierdzenie.
 12. Związek między cyklami i drzewami rozpiętymi. Podaj i udowodnij odpowiedni fakt.
 13. Liczba rozpiętych drzew danego grafu. Dowód wzoru rekurencyjnego.
 14. Wzór Cayleya i kod Prüfera.
 15. Spójność wierzchołkowa i krawędziowa.
 16. Zależności między spójnością wierzchołkową, spójnością krawędziową i minimalnym stopniem. Podaj i udowodnij odpowiednie twierdzenie.
 17. Podaj i udowodnij twierdzenie Whitney'a o grafie 2-spójnym i podaj jego uogólnienia (podaj twierdzenia Mengera)
 18. Podaj i udowodnij warunek konieczny i dostateczny na to by graf był grafem Eulera.
 19. Podaj i udowodnij warunek konieczny na to by graf był grafem Hamiltona.
 20. Podaj i udowodnij warunki dostateczne na to, by graf był grafem Hamiltona.
 21. Pojęcie skojarzenia grafu, k-faktora i k-faktoryzowalności.
 22. Podaj i udowodnij twierdzenie Berge'a o skojarzeniu największym i ścieżkach M-zasilających .
 23. Podaj i udowodnij twierdzenie Halla.
 24. Podaj i udowodnij twierdzenie o małżeństwach i wniosek o 1-faktoryzacji.
 25. Związek między pokryciem i skojarzeniem danego grafu. Podaj i udowodnij odpowiednie twierdzenie.
 26. Podaj i udowodnij twierdzenie Königa.
 27. Podaj twierdzenie Tutte'a o skojarzeniu doskonałym.
 28. Podaj związki między zbiorami niezależnymi i pokryciami wierzchołkowymi.
 29. Podaj związki między skojarzeniami a pokryciami krawędziowymi.
 30. Podaj twierdzenie Gallai.
 31. Podaj twierdzenie Turana.
 32. Podaj i udowodnij twierdzenie o oszacowaniu górnym liczb Ramseya.
 33. Podaj i udowodnij twierdzenie o oszacowaniu dolnym liczb Ramseya.
 34. Kolorowanie wierzchołków grafu. Podaj i udowodnij twierdzenie o minimalnym stopniu grafu k-krytycznego.
 35. Podaj i udowodnij oszacowanie górne na liczbę chromatyczną grafu. Podaj twierdzenie Brooksa.
 36. Kolorowanie krawędzi grafu. Podaj twierdzenie Vizinga.
 37. Podaj twierdzenie o indeksie chromatycznym grafu dwudzielnego.
 38. Grafy planarne, grafy płaskie. Grafy dualne grafów płaskich. Podaj twierdzenie Kuratowskiego.
 39. Podaj i udowodnij wzór Eulera.
 40. Podaj i udowodnij wnioski ze wzoru Eulera.
 41. Podaj twierdzenie o liczbie chromatycznej grafów planarnych.
 42. Podaj i udowodnij fakt o kolorowaniu mapy sześcioma kolorami.
 43. Podaj i udowodnij twierdzenie o kolorowaniu mapy pięcioma kolorami.
      Uwaga: Sformułowanie "Podaj i udowodnij twierdzenie A" oznacza, że powinni Państwo znać to twierdzenie i jego dowód w zakresie, w którym został podany na wykładzie. Nieco inne znaczenie ma zwrot "podaj twierdzenie A"; w tym przypadku wymagał będę sformułowania twierdzenia i zrozumienia co ono oznacza (ewentualnie omówienia niektórych jego zastosowań).


Uwagi, pytania:
Data ostatniej modyfikacji: 1.02.2017 r.